Regulamin serwisu krainapsa.pl.

Spis treści:
 1. Definicje.
 2. Założenia ogólne.
 3. Zasady z korzystania z serwisu.
 4. Prawa autorskie.
 5. Ochrona danych osobowych.
 6. Odpowiedzialność.
 7. Przepisy końcowe.
 8. Załączniki:

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Serwisu KrainaPsa. Regulamin Bloga.

Załącznik nr 2 do regulaminu Serwisu KrainaPsa. Regulamin Grupy.

Załącznik nr 3 do regulaminu Serwisu KrainaPsa. Regulamin Sklepu Internetowego.

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Reklamacja towaru ze względu na przyczynę:
  1. wady produktu    2. niezgodność towaru z umowy
 • PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR ….

 

 §1. Definicje.

Przez użyte w Regulaminie sformułowania rozumie się:

Baza kont – zbiór danych i danych osobowych umieszczonych w serwisie przez Użytkowników, za ich pozwoleniem gromadzone i przetwarzane zgodnie z usługami świadczącymi przez serwis krainapsa.pl

Blog – rodzaj strony internetowej, zawierającej samodzielnie uporządkowane wpisy. Dziennik internetowy.

Blogger  –  twórca blogu, osoba dokonująca wpisów.

Dane – wszelkiego rodzaju informacje, komentarze, wpisy, zdjęcia, filmy, które Użytkownik umieścił w serwisie.

Dane osobowe – informacje dotyczące osoby fizycznej, zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego, pozwalające na zidentyfikowanie Użytkownika.

Komentarz – krótki tekst o charakterze opiniotwórczym.

Konto – strona, przestrzeń serwisu udostępnione Użytkownikowi, na którym umieszcza dane, z którymi mogą zapoznać się inni użytkownicy.

Konto rzeczywiste –  miejsce na serwerze, udostępniane Użytkownikowi przez portal KrainaPsa. Użytkownik wprowadzając swoje dane osobowe uzyskuje dostęp do wszystkich usług w ramach Portalu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Login Użytkownika – nazwa Użytkownika. Określenie wymaganego identyfikatora i hasła Użytkownika. Ciąg znaków wprowadzony na etapie tworzenia konta.

Moderator – osoba odpowiadająca za utrzymanie porządku na Forum.

Poczta – wyświetlanie wiadomości. Usługa służąca do wewnętrznej komunikacji w ramach serwisu.

Portal – serwis internetowy, oferujący dostęp do różnorodnych informacji.

Post – pojedyncza wypowiedź Użytkownika.

Regulamin – zbiór przepisów normujący zasady postepowania i korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników oraz Serwisu KrainaPsa.

RSS – strumień wiadomości dostępny na Portalu.

Serwis społecznościowy – rodzaj stron na których spotykają się internauci o podobnych zainteresowaniach.

Serwis – witryna internetowa prowadzona przez Portal KrainaPsa pod domeną krainapsa.pl.

Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Wiadomości o charakterze komercyjnym, umieszczane za pomocą poczty, wpisów, komentarzy, przesyłane w ramach Portalu, na które odbiorca nie wyraził zgody.

Sklep internetowy – sklep dający możliwość zamawiania produktów przez Internet.

Umowa – świadczenie usług zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Portalem KrainaPsa z chwilą akceptacji Regulaminu.

Usługa – świadczenia Portalu KrainaPsa na rzecz Użytkownika zgodnie z umową.

Usługa płatna – usługa za którą KrainaPsa pobiera dodatkową opłatę.

Użytkownik – osoba, która przez dostęp do Regulaminu i założenie konta rzeczywistego uzyskała dostęp do usług Portalu KrainaPsa.

Wątek – ciąg zdarzeń o więzi przyczynowo – skutkowej na określony temat.

 

§2.  Założenia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Serwis KrainaPsa, którego właścicielem jest  firma n-ideas, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stefana Wyszyńskiego 38B/5, 65-536 Zielona Góra, NIP 9281905297, REGON  080515354, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod numerem ewidencyjnym 47225 z dnia 01.04.2011 roku.

2. Warunkiem korzystania z usług Portalu KrainaPsa jest dokładne zapoznanie się z Regulaminem i wszystkimi załącznikami do regulaminu, które stanowią integralną część Regulaminu.

3. Regulamin został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Portalu KrainaPsa.

5. Podmiotem prowadzącym i zarządzającym  Serwis jest KrainaPsa, funkcjonujący pod domeną krainapsa.pl.

 

§3. Zasady korzystania z Serwisu.

1. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników.

2. Utworzenie Konta w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

3. Wraz z akceptacją Regulaminu następuje zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem KrainaPsa.
Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zakreśleniem następującego oświadczenia: zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

a) Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe,

b) Dane umieszczone na koncie nie naruszają praw osób trzecich, a informacje, zdjęcia innych osób umieszczone są  za ich zgodą.

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów prawidłowego świadczenia usług przez Portal KrainaPsa oraz na otrzymywanie wiadomości informacyjno-technicznych odnośnie Serwisu.

4. Rejestracja i korzystanie z konta jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem usług płatnych).

5. Użytkownik Konta Rzeczywistego przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych osobowych.

6. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie danych osobowych osób trzecich, nie jest uprawniony do umieszczania ich wizerunku bez zezwolenia prawnego bądź zgody tej osoby.

7. Umowa na świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 niniejszego artykułu.

8. KrainaPsa ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli uzna jego działania za szkodliwe dla Serwisu lub innych Użytkowników.

9. Konto zostaje usunięte w przypadku śmierci Użytkownika, na skutek zgłoszenia sprawy do Działu Obsługi Klienta, wypełniając formularz kontaktowy.

10. KrainaPsa jest Serwisem niezależnym i obiektywnym, w przypadku nie respektowania zasad przez Użytkownika, może odmówić publikacji nadesłanych informacji bez podawania przyczyny.

 

§4. Prawa autorskie.

1. Użytkownik zapewnia, że do przesyłanych do Serwisu KrainaPsa danych, posiada prawa dysponowania nimi i w żaden sposób nie narusza praw autorskich osób trzecich.

2.  Użytkownik  wyraża zgodę na  wykorzystywanie podanych informacji przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, zgodnie z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji.

4. Użytkownik przyznaje Serwisowi KrainaPsa niewyłączną, zbywalną i bezpłatną, światową licencję, która:

a)  zezwala na wykorzystanie wszelkich publikowanych przez Użytkownika Danych, objętych prawem do własności intelektualnej w ramach Serwisu KrainaPsa,

b) obejmuje prawo do udzielania sublicencji.

5. Licencja wygasa w momencie usunięcia Konta Użytkownika, bądź usunięcia przez Użytkownika Danych objętych prawami do własności intelektualnej.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Serwisu. Kopia  usuniętych z Konta Danych może być przechowywana przez Bazę Kont (ale nie będzie udostępniana innym).

 

§5. Ochrona danych osobowych.

1.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny, sam decyduje w jakim zakresie chce udostępnić o sobie informacje. Odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych poprzez odpowiedni dobór hasła i loginu.

3. Administratorem danych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002. Nr 101, poz.926. tekst jednolity z późn. zm.) jest Firma n-ideas, która za zgodą Użytkownika gromadzi i przetwarza jego dane w systemie informatycznym, w ramach usług świadczonych przez Portal krainapsa.pl.

4. KrainaPsa dba o bezpieczeństwo udostępnianych  danych osobowych, przekazywanych przez Użytkownika.

5. Serwis nie udostępnia i nie przekazuje danych osobowych osobom do tego nie upoważnionym.

6. Powierzone dane chronione są od strony technicznej. Umieszczane są w zabezpieczonych centrach przechowywania informacji.

7. KrainaPsa oferuje Użytkownikom szerokie możliwości ustawień prywatności, prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizację i usuniecie.

8. Dane osobowe Użytkownika, zostaną przekazane wyłącznie organom państwowym, na ich wyraźne i udokumentowane żądanie.

9. Informacje na temat Użytkownika przetwarzane są dla umożliwienia komunikacji ze znajomymi, do zbierania informacji statystycznych i w celach technicznych odnośnie prac administracyjnych serwera.

10. Dane osobowe Użytkownika biorącego udział w konkursach, korzystającego z zakupów czy innych usług używane są w celu dokonania rozliczeń.

11. Dane osobowe publikowane w Serwisie KrainaPsa są informacjami jawnymi, podanymi do wiadomości publicznej w ramach Serwisu, są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe, na co Użytkownik wyraża  zgodę.

12. Dane osobowe udostępniane na forach, blogach podczas aktywności Użytkownika nie podlegają ochronie przez Portal KrainaPsa.

13. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o świadczeniu e-usługi przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym czasie i  jest dobrowolne. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne z usunięciem konta.

14. KrainaPsa w celu statystycznym i do liczenia osób odwiedzających Portal,  korzysta z technologii plików Cookiem i ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego.

15. KrainaPsa zastrzega sobie prawo do:

a)  wysyłania Użytkownikowi informacji związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Portalu.

b)  powiadamiania Użytkownika o aktywności znajomych, wiadomościach oczekujących.

c)  przeprowadzania różnych badań społecznych i marketingowych. Wyniki ankiet wykorzystane będą w celu opracowania wyników.

d)  każdy Użytkownik może zastrzec, że nie życzy sobie takich informacji od Portalu KrainaPsa.

16. Wyłącznie za zgodą Użytkownika i zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) KrainaPsa  może wysyłać treści reklamowe związane z działalnością komercyjną.

 

§6. Odpowiedzialność.

1.Każdy Użytkownik może założyć 1 konto rzeczywiste dla 1 psa. W przypadku posiadania dwóch lub więcej psów, 1 Użytkownik może założyć Konto dla każdego z nich, zakładając dla każdego konta nowy adres e-mailowy.

2. Użytkownik nie może:

a)  udostępniać swojego konta osobie trzeciej,

b)  korzystać z kont należących do osób trzecich,

c)  utrudniać działania Portalu i zakłócać jego funkcjonowanie,

d)  naruszać prywatności innych Użytkowników,

e)  zamieszczać treści poniżających, obrażających innych Użytkowników,

f)  używać słów wulgarnych i obelżywych,

g)  wykorzystywać nieprawdziwych i poufnych informacji,

h)  umieszczać zdjęć i filmów naruszających dobra osobiste osób trzecich,

i)   zamieszczać informacji, zdjęć, filmów o charakterze erotycznym i pornograficznych.

3. Użytkownik nie może prowadzić działalności reklamowej, komercyjnej. (Wyjątek stanowią dodatkowe, indywidualne umowy).

4. Nie zastosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje,  usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu.

5. KrainaPsa ma prawo do zablokowania i usunięcia Konta Użytkownika oraz odmowy publikacji nadesłanych informacji.

6. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

7. Użytkownik po usunięcia Konta utraci wszystkie dane zgromadzone na Koncie.

8. KrainaPsa nie ponosi odpowiedzialności za:

a) czasowe zakłócenia w korzystaniu z Serwisu spowodowane awarią, dokonywaniem zmian w systemie czy wywołane siłą wyższą,

b) informacje przekazywane przez Użytkownika,

c) publikowanie Danych tj. treści, zdjęć, filmów osób trzecich bez ich zgody,

d) treści prywatnych wiadomości wysyłanych przez Użytkowników,

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

a) podanie danych niezgodnych z prawem,

b) naruszenie dóbr osobistych osób trzecich,

c) umieszczanie treści naruszających prawo.

 

§8. Przepisy końcowe.

Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną całość i dostępny jest na stronie www.krainapsa.pl  w zakładce: Regulamin. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu  można zgłaszać przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w zakładce: Kontakt.

Przed zgłoszeniem problemu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Pomocy Technicznej dostępnej w zakładce: Pomoc techniczna.

KrainaPsa zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, o których to zmianach Użytkownik zostanie powiadomiony.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.krainapsa.pl

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Serwisu KrainaPsa.

Regulamin Bloga.

1. Regulamin Bloga określa zasady i warunki korzystania z usługi Blog na Portalu i stanowi integralną część Regulaminu Serwisu KrainaPsa.
2. Blog jest jedną z usług świadczoną przez Serwis KrainaPsa.
3. Uczestnik rejestrujący się w Serwisie ma prawo do korzystania z usług Bloga.
7. Użytkownik Serwisu staje sią Użytkownikiem Bloga z chwilą zalogowania się do Blogu.
8. Użytkownik nie ma obowiązku korzystania z usługi Bloga.
9. Blog działa, jako anonimowa platforma, która umożliwia Użytkownikowi publikowanie własnych poglądów i opinii na określony temat.
10. Blog umożliwia Użytkownikowi archiwizację, kategoryzację, tagowanie wpisów, komentowanie notatek.
11. Użytkownik, jako członek grupy dyskusyjnej może poznawać i komentować wypowiedzi innych Użytkowników Bloga.
12. Komentarze mogą być anonimowe, lecz podpisane imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem), ułatwiają innym komentatorom, odpowiadanie na wcześniej opublikowane już komentarze.
13. Użytkownik Bloga ma obowiązek do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Serwisu KrainaPsa.
14. Dokonanie komentarza przez Użytkownika oznacza akceptację Regulaminu Serwisu KrainaPsa.
15. Użytkownik Bloga ma możliwość:
a) umieszczania komentarzy i postów,
b) przeglądania Blogu i listy Użytkowników,
c) swobodnego wypisania się z Bloga,
d) usunięcia, zamieszczonego przez siebie Komentarza w ciągu 15 minut od jego zamieszczenia,

16. Użytkownik publikuje na stronach komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
17. Blog posiada opcję wymiany linków z innymi bloggerami poprzez działanie na zasadzie wzajemności.
18. Użytkownik Bloga nie może pozostawiać w komentarzach linków do innych stron.
19.Właściciel Bloga czuwa nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu, dba o spójne tematycznie Posty i Komentarze w ramach danego tematu.
20. Właściciel Bloga ma prawo i obowiązek usuwania Postów naruszających Regulamin i nie zgodnych tematycznie.
21. KrainaPsa nie ponosi odpowiedzialności za treści Wpisów i Komentarzy umieszczonych na Blogu.
22. Wszystkie zapisy zamieszczone w Regulaminie Serwisu mają zastosowanie w Regulaminie Bloga.
23. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres : www.krainapsa. w zakładce Kontakt przez formularz kontaktowy.
24. Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu KrainaPsa dostępny jest na stronie Portalu.
25. Regulamin Bloga wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na Portalu.

Załącznik nr 2 do regulaminu serwisu KrainaPsa.
Regulamin Grupy.

1. Regulamin Grupy określa zasady i warunki korzystania z usługi Grupy na Portalu i stanowi integralną część Regulaminu Serwisu KrainaPsa.
2. Grupa jest jedną z usług świadczoną przez Serwis KrainaPsa.
3. Uczestnik rejestrujący się w Serwisie ma prawo do korzystania z usług Grupy.
4. Założycielem Grupy jest Administrator Grupy, posiadający Konto rzeczywiste w Serwisie KrainaPsa.
5. Procedura założenia Grupy polega na podaniu przez Administratora, w formularzu następujących danych: nazwa, opis, kategoria Grupy oraz znaki charakteryzujące Grupę (tagi).
6. Administrator serwisu udostępnia Administratorowi Grupy Panel Administracyjny, w ramach, którego Administrator Grupy:
a) Zarządza i moderuje Grupę,
b) Przyjmuje nowych Użytkowników do Grup,
c) Przegląda i zarządza treścią,
d) Wybiera tagi,
e) Dba o rozwój Grup.
7.Uczestnictwo w Grupach jest dobrowolne.
8. Uczestnik przystępując do Grupy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Serwisu Krainapsa i do akceptacji wszystkich jego postanowień.
9. Uczestnik może przynależeć do kilku Grup jednocześnie.
10. Uczestnik Grupy ma prawo wypisać się z Grupy w dowolnym terminie, bez podawania przyczyny.
11. Uczestnik Grupy wyraża zgodę na:
a) powiadomienia o dołączeniu do Grupy Użytkowników z listy znajomych,
b) wyświetlanie w profilu Użytkownika informacji o przynależności do Grupy, z podaniem jej nazwy.
12. Administrator Grupy czuwa nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu w administrowanej Grupie.
13. Administrator Grupy ma prawo do:
a) usunięcia wpisu Użytkownika na forum w ramach Grupy,
b) usunięcia z Grupy Uczestników,
c) zablokowania Użytkownikowi Grupy dostępu do administrowanej Grupy w przypadku nie przestrzegania Regulaminu przez Użytkownika.
14. Administrator Grupy przyjmuje do wiadomości, że:
a) nie przysługują mu żadne roszczenia o jakiekolwiek świadczenia względem KrainyPsa z tytułu prowadzenia Grupy,
b) Grupa może zostać zablokowana lub skasowana przez KrainęPsa, z powodu nie przestrzegania Regulaminu,
c) w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków, KrainaPsa może odebrać prowadzenie Grupy i przekazać ją innemu Administratorowi.
15. Wszystkie przepisy zamieszczone w regulaminie serwisu mają zastosowanie w Regulaminie Grupy.
18. Załącznik nr 3 do Regulaminu Serwisu KrainaPsa dostępny jest na stronie Portalu
19. Regulamin Grupy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie.

 

Załącznik nr 3 do regulaminu Serwisu KrainaPsa.

Regulamin Sklepu Internetowego znajduje się na stronie sklepu KrainaPsa