1.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny, sam decyduje w jakim zakresie chce udostępnić o sobie informacje. Odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych poprzez odpowiedni dobór hasła i loginu.

3. Administratorem danych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002. Nr 101, poz.926. tekst jednolity z późn. zm.) jest Firma n-ideas, która za zgodą Użytkownika gromadzi i przetwarza jego dane w systemie informatycznym, w ramach usług świadczonych przez portal Krainapsa.pl.

4. Krainapsa.pl dba o bezpieczeństwo udostępnianych  danych osobowych, przekazywanych przez Użytkownika.

5. Serwis nie udostępnia i nie przekazuje danych osobowych osobom do tego nie upoważnionym.

6. Powierzone dane chronione są od strony technicznej. Umieszczane są w zabezpieczonych centrach przechowywania informacji.

7. KrainaPsa oferuje Użytkownikom szerokie możliwości ustawień prywatności, prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizację i usuniecie.

8. Dane osobowe Użytkownika, zostaną przekazane wyłącznie organom państwowym, na ich wyraźne i udokumentowane żądanie.

9. Informacje na temat Użytkownika przetwarzane są dla umożliwienia  komunikacji ze znajomymi, do zbierania informacji statystycznych i w celach technicznych odnośnie prac administracyjnych serwera.

10. Dane osobowe Użytkownika biorącego udział w konkursach, korzystającego z zakupów czy innych usług używane są w celu dokonania rozliczeń.

11. Dane osobowe publikowane w serwisie Krainapsa.pl są informacjami jawnymi, podanymi do wiadomości publicznej w ramach Serwisu, są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe, na co Użytkownik wyraża  zgodę.

12. Dane osobowe udostępniane na forach, blogach podczas aktywności Użytkownika nie podlegają ochronie przez Krainępsa.pl.

13. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o świadczeniu e-usługi przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym czasie i  jest dobrowolne. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne z usunięciem konta.

14. Krainapsa.pl w celu statystycznym i do liczenia osób odwiedzających portal  korzysta z technologii plików Cookiem i ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego.

15. Krainapsa.pl zastrzega sobie prawo do:

a)  wysyłania Użytkownikowi informacji związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Portalu.

b)  powiadamiania Użytkownika o aktywności znajomych, wiadomościach oczekujących.

c)  przeprowadzania różnych badań społecznych i marketingowych. Wyniki ankiet wykorzystane będą w celu opracowania wyników.

d)  każdy Użytkownik może zastrzec, że nie życzy sobie takich informacji od Krainypsa.pl.

16. Wyłącznie za zgodą Użytkownika i zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Krainapsa.pl może wysyłać treści reklamowe związane z działalnością komercyjną.

Ochrona danych osobowych.

1.Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), Sklep Internetowy KrainaPsa zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych do celów marketingowych i ewidencyjnych tylko na potrzeby Sklepu. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. Formularz zamówienia Klienta znajduje się na Serwerze krainapsa.pl i jest szyfrowany odpowiednimi technologami zabezpieczającymi wszelkie dane Klienta.

3. Klient może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe po uprzednim wyrażeniu na to zgody i po podaniu adresu e-mail. Klient ma prawo wycofać się z bazy Newslettera w dowolnym czasie.